กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและศึกษา

รายวิชาสุขศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้ เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ความหมาย

โรคติดต่อ หมายถึง  โรคที่สามารถถูกส่งต่อระหว่างบุคคล หรือระหว่างสัตว์กับมนุษย์ โดยอาจเกิดจากเชื้อสาเหตุต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส จุลชีววิทยา หรือสิ่งจุลินทรีย์อื่นๆ โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสตรงๆ ระหว่างบุคคล หรือผ่านทางอากาศ น้ำ อาหาร หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อาการของโรคติดต่อสามารถแปรปรวนได้ตามชนิดของโรค และอาจมีอาการเรื้อรังหรือรุนแรงกว่านั้น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในส่วนมากใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การล้างมืออย่างถูกต้อง การใช้หน้ากากป้องกันเชื้อโรค การฉีดวัคซีน เป็นต้น

โรคไม่ติดต่อ  หมายถึง  โรคที่ไม่สามารถถูกส่งต่อระหว่างบุคคลหรือระหว่างสัตว์กับมนุษย์ได้ โรคเช่นนี้ไม่มีความสามารถในการแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสตรงๆ หรือผ่านทางอากาศ น้ำ หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โรคไม่ติดต่อสามารถเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวในบุคคลหนึ่งๆ โดยไม่ส่งผ่านไปยังบุคคลอื่น ตัวอย่างของโรคไม่ติดต่อได้แก่ โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ความบกพร่องทางพันธุกรรม เฉื่อยชา หรือโรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ เช่น อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือสภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อและเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ดีของบุคคลด้วย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายความหมายของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้

2.  ระบุสาเหตุ อาการ การติดต่อ  แนวทางการป้องกันของโรคติดต่อและไม่ติดต่อได้