น้องมีสุข LMS

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์

รวมเนื้อหา โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มากกว่า 20 บทเรียน 👍
พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

โรคติดต่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ (Communicable diseases​)

โรคไม่ติดต่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable diseases)